Reuben Alverson
Surgeon
1786 Dutchess Co NY

p. 431
Reuben Alverson, was a surgeon in Dutchess County New York in 1786.

Back